Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 49 - từ câu 2715 tới 2786)

Quang Trung Đế, nghĩ xa tính trước
Trên bàn cờ từng nước chuyển di
Cách công thủ, đã tận suy
Càn Long chẳng dám, bước đi nước liều
Thua chiến trận: Mãn triều tận diệt
Xua đại quân, chưa biết kiết hung
Lửa đang khởi phát trong lòng
Nước xa cứu được, lửa gần hay sao !
Trận đại bại hồn tiêu phách tán
Việt thắng rồi, lực Hán mạnh lên
Quân thần chia rẽ hai bên
Càn Long muốn đánh, thần, quân nghị hòa
Trong chiến trận biết ta biết địch
Mới đưa ra phương cách lưỡng toàn
Thất trận nhuệ khí chẳng còn
Địch quân chẳng biết, rửa hờn được sao!
Lực nước lớn, theo lao phải phóng
Giữ quyền uy, giữ mộng bá vương
Phải cho nhược tiểu kinh hồn
Phải biết phép phận, luôn luôn phục tùng
Sức thiên triều, binh hùng lương đủ
Trận sống còn làm cỏ man di
Dẫu thua nhuệ khí yếu đi
Toàn lực quyết chiến, việc gì chẳng xong

Vua Quang Trung mở đường đi tắt
Cho Mãn triều đỡ mất thượng phong
Quân thua bỡi tướng cuồng ngông
Cầu phao chặt nhịp, còn mong nỗi gì…
Cờ tụ nghĩa từ khi áo vải
Diệt tham quan ô lại phò vua
Giết Phúc Loan kẻ gian tà
Dẹp Trịnh phía Bắc, một nhà kiêu binh
Dựng một cõi yên bình Nam Bắc
Phù nhà Lê giữ mực quân thần
Ngôi vua giao lại quốc quân
Trở về áo vải, dân cùng Tây Sơn
Chiêu Thống bỡi yếu hèn nghe nịnh
Đưa triều đình, vào cảnh nhiễu nhương
Loạn binh ở khắp bốn phương
Tinh thần hoảng loạn tìm đường cầu an
Tôn sĩ Nghị không am, không hiểu
Lòng tham tàn dâng biểu dối gian
Để mong thống lãnh vạn quân
Đi lùng đi quét bạc vàng về tay
Lùng gái đẹp no say rửng mỡ
Nô dịch quân vô đạo bất nhân
Tàn sát tổn hại nhân tâm
Cướp của tạo ác, gian dâm gây hờn
Gây chia rẽ Mãn, Nam, Hán tộc
Tạo uất hờn nguồn gốc binh gia
Gây ra chiến sự can qua
Hán quân tạo phản, chặt phao trốn về

Mong Thanh đế an bề mọi nhẽ
Kẻ xa xăm hiểu lẽ đất trời
Ơn cao hiểu thấu xét soi
Cùng sơn chờ đợi, phán lời minh tâm
Ngô thì Nhậm, Hòa Thân tìm gặp
Vàng dúi tay, nghị mật giảng hòa
Phúc khang An mật tin qua
An nam binh dũng, tướng đà đang hăng
Đã thắng cuộc chiến tranh khốc liệt
Khí đang cường, lòng quyết tâm cao
Gây ra chiến sự ba đào
Một trận thất bại, mạng tiêu chẳng còn
Chốn lưỡng Quảng, Hán man tạo phản
Cuộc chiến chinh nội loạn khắp nơi
Lửa binh dậy khắp đất trời
Tạo cuộc chinh phạt, chơi vơi Mãn triều
Vua quan họp bao điều cân nhắc
Tạo can qua chưa chắc nắm phần
Thất trận không những diệt thân
Mãn triều canh bạc, tồn vong trận này

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất