Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 53 - từ câu 2883 tới 2926)

Cuộc đấu trí vào bàn cờ thế
Chống quốc thư của kẻ đại bang
Làm sao yên được giang san
Nước trên kẻ lớn khó an cho cùng
Thân thiên mệnh, quốc dân gánh vác
Nước cờ cao chính xác từng li
Phúc thư hồi báo gởi đi
Khang An tổng đốc xem thì xét cho
Phận quốc vương đang cư tang chế
Quốc mẫu vừa lìa thế về trời
Mang thân tang thế dự vui
Sợ mang điềm xấu, điềm xui thiên triều
Quân mệnh chủ phải theo nghi lễ
Bỏ hiếu cung gốc rễ làm sao
Bát tuần đại hỉ Thanh triều
Trời Nam tang chế lòng đau dạ sầu
Tinh binh tướng mau mau điều động
Sát biên cương tránh mộng đồ vương
Không đi, không sợ, không nhường
Bang giao giữ lẽ, đao thương giữ mình

Một nước cờ đang minh hóa ám
Quốc vương Nam vướng nạn tang gia
Biết đâu hư ảo, chính tà
Biết đâu giả nạn, để qua thế cờ
Cờ tàn cuộc để thua sao được
Vua không đi tìm chước người thay
Quyền trao cho giả vương này
Tạo cơn chính biến một ngai hai người
Quyền đã loạn đất trời cũng sập
Ta ở xa điều giật rối thôi
Cho chia, cho rẽ lòng người
Nước an tắc biến, có thời, có cơ
Quốc vương Nam, đang cư tang hiếu
Phải tìm người nghi biểu đi thay
Bát tuần hỉ khánh cận ngày
Không đi trái lễ, việc này khó an

Cờ trái thế ép tràn nước chiếu
Muốn thay người nghi biểu giả vương
Muốn làm rối loạn cương thường
Muốn làm lũng đoạn chính trường phương Nam
Giải thế cờ nguy nan thành kiết
Để cho người biết, hết đường đi
Người chân giả ngụy an vì
Người giả đường bệ, uy nghi lên đường

Lam Hồng
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất