(Áo Vải Cờ Đào – Phần 59 - từ câu 3167 tới 3218)

Hận quốc sỉ, Hán mong nội loạn
Gương Nam vương dậy sáng niềm tin
Phản Thanh đã nổi rộ lên
Từ nơi phố thị đến miền xa xăm
Phục quốc Minh đã lan cùng khắp
Binh Thanh triều phải dập, phải ngăn
Hờn căm dậy lửa hờn căm
Can qua đã động, vướng ngàn gian nguy

Nước đã mạnh ân uy cũng đủ
Một nước cờ để thử Mãn Thanh
Một là tạo lập uy danh
Bằng vai phải lứa, hùng anh với người
Hai cho biết đất trời nước Việt
Chỉ một tâm một chí một lòng
Đừng mong chia cắt non sông
Vì ngai quyền lực, đành lòng cam tâm
Vì nghiệp cả muôn dân trên hết
Máu đã tô sử Việt ngàn năm
Trái tim chia cắt sao cam
Dân Việt thống nhất Bắc Nam một trời

Lập phái bộ qua nơi Thanh quốc
Khi chánh cung cách mặt xa trời
Cầu hôn công chúa nước người
Nắn gân, thử cốt xem đời ra sao
Thỉnh hôn biều, thỉnh cầu thượng quốc
Mong lượng trời mưa móc ân sâu
Phái bộ Văn Dũng dẫn đầu
Quang Trung thỉnh nguyện dâng trao Mãn triều
"Thần vốn dĩ xa xôi vương hóa
Muốn cận thân để thỏa ơn sâu
Để nghe Thánh ý nhiệm màu
Sửa mình, đức hóa mong cầu thánh ân
Mong muốn được con dân một thuở
Lượng cao dày che chở phúc an
Lòng thành táo bạo cầu thân
Ngóng trông Thánh ý đoái lòng cầu mong
Ơn lượng cả con trong một nước
Đất phương xa cách lộc thánh ân
Mong sao gần gũi đế quân
Thiên đô Lưỡng Quảng để gần ơn cao"

Các thân vương, hội trào nghị họp
An Nam vương nguyện ước cầu thân
Muốn làm phò mã quốc quân
Lưỡng Quảng chia đất đòi phần hồi môn
Người Hán tộc nổi cơn binh lửa
Đất Quảng Tây, chất chứa phản loàn
Bao nhiêu lần dẹp chưa an
Cần phò mã giỏi hùng tâm gánh cùng
Giao Lễ bộ định phần nghi thức
Phân định ngày kết ước giao hôn
Vua Việt phò mã chi quân
Kết duyên công chúa tuyệt trần Mãn Thanh

  
Lam Hồng